LIST OF ALL AUTHORS

Authors
Deepika Pandita (1)
Raju Roshan (4)
Marak Zericho R (1)
Bagozzi, Richard P. (1)
M.C. Patwardhan (6)
Girijesh Pathak (18)
Steward Doss (47)
Shalini Tiwari (16)
Sushama Chaudhari (35)
Pethe Sanjyot (1)
Dr. M.C.Patwardhan (1)
V. Balagopal (1)
Kishore Panda (2)
M. C. Patwardhan (13)
P.C. James (1)
P. C. James (4)
S. Uma (21)
Archana Singh (38)
S. D. Page (13)
Archana Singh. (1)
Shiv Prabhat (8)
Datta S.K. (1)
Aswathanarayana, (1)
Aswathanarayana (6)
P. K Rath, (1)
P. K. Rath (3)
Sandeep Pande (22)
K.K. Panda (1)
Suparna Bedakihale (2)
Yadav Ruchika (2)
Dr. Chaudhari Sushama (1)
G. Pathak (3)
Sandeep Pandey (5)
K. K. Panda (1)
S. Doss (2)
Ruchika Yadav (13)
G Srinivasan (1)
sumesh sheth (3)
Rajeev K Shukla (1)
Manju Singh (1)
Tiwari Ashish (1)
Gaur Sanjaya S. (1)
Richard P. Bagozzi (1)
Purvataram (1)
Dr. S Uma (1)
K. C. Mishra (1)
V. S. Kaveri (1)
Shivani Inamdar (2)
Rutuja Patil (2)
Chaudhari Sushama (1)
Doss Steward (1)
Pushpa Trivedi (1)
Saini Gordhan K. (1)
Dr.Archana Singh (1)
Dr.Sunita Purvataram (1)
C.S.Kumar (1)
Rajas Parchure (2)
Sushama Chaudhari , (1)
L. K. Shamsunder (2)
Deepak Sangal (1)
G. Srinivasan (7)
S.N. Nallasivan (1)
Pasricha Ashwin (1)
S.V. Sharma (1)
P. Ponpandian (1)
N. Raveendran (1)
Vinay Kumar (1)
P. Venugopal (2)
Sanjaya S. Gaur (1)
Sunita (1)
Dhar Upinder (1)
Asha Nagendra (2)
Soumi Rai (2)
S. K. Pandey (1)
S.N. Dash (1)
RenuAgnihotri (1)
Satyendra Singh (1)
N. Ravindran (1)
Segar Sampathkumar (1)
B. Suresh (2)
Dhar Santosh (1)
Gurumurthy K (1)
S. K. Sharma (2)
S. Totade (1)
G. Muntaqua (1)
Asim Pattnaik (1)
Archana Singh, S. Saraswat, Uma Ramani (1)
Archana Singh, Shalini Tiwari (1)
Vaishali Bhambure (1)
Rajiv Arora (1)